Projekty Unijne

         

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED” współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Nazwa beneficjenta: 
Instytut  Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 
9.896.899,80 PLN

Udział Unii Europejskiej: 
4.023.130,00 PLN

Okres realizacji: 
2012-2015

Opis projektu:

Podstawowym celem niniejszego projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez utworzenie w jej strukturze zupełnie nowej, zorganizowanej jednostki działającej w ramach przedsiębiorstwa, tj. Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych (zwanego dalej CBR), w którym prowadzone będą prace badawczo-rozwojowe w zakresie biotechnologii, związane z opracowywaniem nowych oraz udoskonalaniem produktów, w ramach dwóch głównych obszarów badawczych:

 1. opracowanie nowych produktów alternatywnych do antybiotyków
 2. rozwój nowych i udoskonalenie istniejących produktów do prewencji i zwalczania zakażeń bakteryjnych, w tym antybiotykoodpornych.

Tym samym, badania ukierunkowane będą na opracowywanie nowych alternatywnych względem antybiotykoterapii produktów do eliminacji zakażeń, w tym również antybiotykoodpornych, wykorzystujących inny mechanizm działania niż obecnie stosowane antybiotyki, oraz udoskonalanie istniejących produktów do prewencji i zwalczania antybiotykoodpornych zakażeń bakteryjnych.

Dodatkowo, CBR będzie realizować badania eksperckie na potrzeby Spółki w zakresie analizy literaturowej oraz analizy czystości patentowej oraz działalność dydaktyczną na potrzeby studentów wyższych uczelni, którzy rokrocznie odbywają praktyki studenckie w IBSS BIOMED S.A.

Cel główny projektu realizowany będzie poprzez osiągnięcie celów szczegółowych obejmujących:

 • utworzenie 11 nowych etatów badawczych;
 • zapewnienie wysokiego odsetka nowoprzyjętych pracowników z wyższym wykształceniem – 100%;
 • wprowadzenie do oferty 2 nowych innowacyjnych produktów wytwarzanych według nowej technologii:
  1. preparatu do pielęgnacji skóry suchej i atopowej,
  2. preparatu przeznaczonego do stosowania w stanach zapalnych gardła;
 • udoskonalonej szczepionki Pseudovac;
 • opracowanie na skalę Q10 jednego nowego produktu przeznaczonego do stosowania  na rany i owrzodzenia zainfekowane anytbiotykoopornymi bakteriami;
 • opracowanie i wdrożenie nowej metody analitycznej – metoda alternatywna do badań na zwierzętach w ocenie aktywności szczepionek błoniczo-tężcowych;
 • wprowadzenie i wdrożenie nowej technologii wytwarzania produktów biotechnologicznych;
 • opracowanie technologii oczyszczania i koncentracji supernatantów bakteryjnych;
 • nawiązanie współpracy z co najmniej 3 podmiotami z sektora MŚP;
 • realizacja nowych projektów badawczych z dziedziny biotechnologii;
 • opracowywanie i walidacja nowych metod analitycznych;
 • wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do zapewnienia równości kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji;
 • wprowadzenie rozwiązań skutkujących pozytywnym wpływem na ochronę środowiska.

Dodatkowo, realizacja projektu będzie miała wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze, tj. m.in.:

 • utworzenie nowych etatów w branży wysokich technologii;
 • zapewnienie dostępności dla polskich specjalistów z dziedziny biotechnologii do najnowocześniejszej technologii badawczych, a poprzez to zapewnienie im możliwości rozwoju;
 • stymulowanie rozwoju polskiej nauki w dziedzinie biotechnologii;
 • wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnych produktów, będących odpowiedzią na rosnący problem społeczny, tj. wzrost groźnych infekcji powodowanych ze strony bakterii antybiotykoopornych, a poprzez to istotny pozytywny wpływ na poprawę w zakresie polityki ochrony zdrowia;
 • zapewnienie odbiorcom końcowym, tj. pacjentom dostępu do nowatorskich i bezpiecznych metod profilaktyki i leczenia.

Zakres inwestycji:

 1. Modernizacja i adaptacja posiadanych przez Spółkę pomieszczeń (na powierzchni 409,49 m2), w celu utworzenia Laboratorium Technologicznego oraz nowoczesnej dwukorytarzowej Zwierzętarni.
 2. Utworzenie laboratoriów badawczych (nadbudowa budynku pow. 562,20m2)  obejmujących:  Laboratorium Immunologiczne, Fagowe, Chemiczne, Hodowli Komórkowych, Mikrobiologii, Pracowni Przygotowania Odczynników i Próbek, Pokój Aparaturowy, Magazynu odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego pomieszczeń pomocniczych, socjalnych.
 3. Zakup środków trwałych obejmujących:
  a) aparaturę badawczą laboratoriów CBR;
  b) wyposażenie Zwierzętarni;
  c) wyposażenia meblowego laboratoriów oraz pomieszczeń socjalnych CBR.

 

Polecane strony:

www.poig.gov.pl
www.mr.gov.pl
www.europa.eu

         

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

„Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych” współfinansowanego ze środków publicznych w ramach Działania 1.5.Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Nazwa beneficjenta: 
Instytut  Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 
8 361 158,88 PLN

Dofinansowanie: 
3 027 803, 63 PLN

Okres realizacji:
2014-2019

Projekt realizowany w Konsorcjum naukowo-przemysłowym:  IBSS BIOMED S.A. – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Lider Konsorcjum: IBSS BIOMED S.A.

Opis projektu:

Zasadniczym celem projektu jest poszukiwanie i opracowanie innowacyjnego leku do stosowania miejscowego, przeznaczonego do likwidacji istniejącego zapalenia i infekcji o etiologii Staphylococcusaureus i/lub Pseudomonasaeruginosa. Substancją czynną produktu opracowanego w ramach niniejszego projektu będą bakteriofagi (tj. wirusy bakteryjne), skierowane przeciwko w/w patogenom. Produkt ten pozwoli na wprowadzenie fagoterapii, jako standardowej formy leczenia do rutynowej praktyki klinicznej.

Rozwiązanie zaproponowane przez Beneficjenta wykracza poza stan obecnej wiedzy, przełamuje bariery poznawcze współczesnej medycyny i otwiera nowe obszary badawcze. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace B+R związane z wytypowaniem fagów do terapii, opracowaniem produktu leczniczego, jego testowaniem w skali laboratoryjnej i Q10, przeprowadzeniem badań nieklinicznych i klinicznych.

Geneza niniejszego projektu jest ściśle związana z ogólnoświatowym problem lawinowo narastającej antybiotykooporności patogenów przy jednoczesnym braku alternatywnych do antybiotyków metod leczenia. Szereg publikacji naukowych, jakie ukazały się w ostatnich latach na temat bakteriofagów i ich potencjalnego zastosowania w terapii, doświadczenia IITD PAN oraz ośrodków rosyjskich i gruzińskich w terapeutycznym zastosowaniu fagów sprawia, iż podejmowana przez Konsorcjum tematyka badawcza  stwarza realną szansę wypracowania nowej strategii leczenia ran zainfekowanych patogenami bakteryjnymi, Zakażenia ran, owrzodzeń i odleżyn stanowią ważny problem kliniczny wielu oddziałów szpitalnych szczególnie tych leczących choroby nowotworowe. Pacjenci onkologiczni są grupą szczególnie narażoną na ryzyko infekcji, które stanowią jedne z najczęstszych powikłań w trakcie lub po leczeniu onkologiczym.

Podejmowana tematyka badawcza jest odpowiedzią na globalny problem antybiotykoopornych zakażeń – uznany za jedno z głównych zagrożeń zdrowotnych w XXI w. i za temat priorytetowy w ochronie zdrowia publicznego przez szereg organizacji i agencji na całym świecie (m.in. WHO), Parlament Europejski, Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Zakażeń (CDC), czy amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA), tym samym wychodzi naprzeciw zidentyfikowanemu zapotrzebowaniu rynkowemu.

 

Polecane strony:
www.poig.gov.pl
www.mr.gov.pl
www.europa.eu

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.