Opis produktu:

D – Szczepionka błonicza adsorbowana

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

D – Szczepionka błonicza adsorbowana
zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy adsorbowana

Nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml;
Szczepionka 20 – dawkowa

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.      Co to jest D – Szczepionka błonicza adsorbowana i w jakim celu się ją stosuje
2.      Informacje ważne przed zastosowaniem D- Szczepionki błoniczej adsorbowanej
3.      Jak stosować D – Szczepionkę błoniczą adsorbowaną
4.      Możliwe działania niepożądane
5.      Jak przechowywać D – Szczepionkę błoniczą adsorbowaną
6.      Zawartość opakowania i inne informacje

1.      Co to jest D – Szczepionka błonicza adsorbowana i w jakim celu się ją stosuje

D – Szczepionka błonicza adsorbowana chroni przed zachorowaniem na błonicę (dyfteryt) wywołaną przez maczugowce błonicy. Substancją czynną szczepionki jest toksoid błoniczy (niezakaźny składnik pochodzący z bakterii). Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała chroniące przed zachorowaniem. Szczepionka służy do czynnego uodparniania dzieci przeciw błonicy w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Szczepienie podstawowe

–        dzieci w wieku do 6 lat, które nie otrzymały podstawowego (tzn. obowiązkowego, składającego się z trzech dawek) szczepienia przeciwko błonicy.

Szczepienie przypominające

–        dzieci w wieku 6 lat, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego (przy czym trzecią dawkę szczepienia podstawowego otrzymały w drugim roku życia)

Odpowiedni poziom uodpornienia zabezpieczający przed zakażeniem błonicą uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich dawek szczepienia przeciwko błonicy zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, który zawiera informacje na temat tych szczepień.

Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są działaniem wodorotlenku glinu (adiuwant).

Szczepionka spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia.

2.      Informacje ważne przed zastosowaniem D – Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Kiedy nie stosować D – Szczepionki błoniczej adsorbowanej:

–        jeśli dziecko ma uczulenie na toksoid błoniczy lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawy uczulenia mogą obejmować: swędzącą wysypkę, duszność, obrzęk twarzy oraz języka,

–        jeśli u dziecka występują ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy poinformować o tym lekarza,

–        jeśli u dziecka występują choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia D – Szczepionką błoniczą adsorbowaną, to lekarz powinien ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia. 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania D – Szczepionki błoniczej adsorbowanej należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki, jeśli po poprzedniej dawce szczepionki wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje.

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia dziecka oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

Ze względów bezpieczeństwa, po szczepieniu należy pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący, dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli występowały lub występują znane reakcje alergiczne. Należy również poinformować lekarza, jeśli występowały zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

Inne leki i D – Szczepionka błonicza adsorbowana

D – Szczepionka błonicza adsorbowana może być podawana w tym samym czasie z innymi szczepionkami, jeżeli wynika to z Programu Szczepień Ochronnych oraz z immunoglobulinami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
w różne miejsca ciała, przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł.
U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu odpornościowego) lub u dzieci z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takich przypadkach lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepienia do zakończenia terapii i oznaczeniu poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Różne szczepionki i immunoglobuliny podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez dziecko, a także o lekach, które dziecko będzie przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

3.      Jak stosować D – Szczepionkę błoniczą adsorbowaną

Szczepionka będzie podana przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie głęboko podskórne.

Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo.

Dawkowanie w szczepieniu podstawowym i przypominającym

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki:

–          dwie dawki szczepionki w odstępie 4-6 tygodni

–          trzecia dawka szczepionki po upływie 6-12 miesięcy od podania drugiej dawki.

 

Dawka I          Dawka II         Dawka III 

Dzieci do lat 2                                    0,5 ml              0,5 ml              0,3 ml

Dzieci w wieku

2 – 6 lat                                               0,3 ml              0,3 ml              0,3 ml

Szczepienie przypominające

Jedna dawka szczepionki 0,2 ml:

–           dzieci w wieku 6 lat, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego (przy czym trzecią dawkę szczepienia podstawowego otrzymały w drugim roku życia).

O schemacie dawkowania decyduje lekarz, po dokładnej analizie przebiegu szczepienia podstawowego i przypominającego w kierunku błonicy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki D- Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Brak danych na temat przedawkowania.

Przerwanie stosowania D – Szczepionki błoniczej adsorbowanej

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 4.           Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

–          ból głowy

–          gorączka

–          złe samopoczucie

–          zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból w miejscu podania.

Objawy te zwykle ustępują po 24 – 48 godzinach.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy między oddechami.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 5.      Jak przechowywać D – Szczepionkę błoniczą adsorbowaną

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać, w przypadku zamrożenia szczepionkę zniszczyć.

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.      Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera D – Szczepionka błonicza adsorbowana

Substancją czynną szczepionki jest:

Toksoid błoniczy                                                                   nie mniej niż 30 j.m.

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym              nie więcej niż 0,7 mg Al3+

Pozostałe składniki szczepionki to:tiomersal, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda D- Szczepionka błonicza adsorbowana i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest mleczną, jednorodną zawiesiną o kremowym odcieniu w szklanych fiolkach. W czasie przechowywania na dnie fiolki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty supernatant (płyn).

Opakowanie zawiera 1 fiolkę (10 ml)

Szczepionka 20-dawkowa

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: +48 12 37 69 200

Fax: +48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2013-06-14

————————————————————————————————-

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego

Podawanie D – Szczepionki błoniczej adsorbowanej

Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) czy nie nastąpiły zmiany w jej wyglądzie. W przypadku jakichkolwiek zmian nie należy stosować szczepionki.

Szczepionkę należy zużyć w ciągu 24 godzin po otwarciu fiolki.

Dawkę szczepionki podawać głęboko podskórnie.

Nie należy przekraczać dawki 0,5 ml.

Jako miejsce wstrzykiwań zaleca się mięsień naramienny lub przednioboczną część uda.

Nie podawać donaczyniowo! Upewnić się, że igła nie jest wprowadzona do naczynia krwionośnego.

Uwaga: w związku z ryzykiem wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego jakie niesie ze sobą podawanie szczepionek gabinet szczepień powinien być wyposażony w standardowy zestaw przeciwwstrząsowy.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.