Opis produktu:

DT – Szczepionka błoniczo – tężcowa adsorbowana

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana

zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciw błonicy i tężcowi, adsorbowana

Nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego i nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego/0,5 ml;
1 dawka (0,5 ml)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

  • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
  • Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie i nie należy jej przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
  • Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

  1. Co to jest DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana i w jakim celu się ją stosuje
  2. Informacje ważne przed zastosowaniem DT – Szczepionki błoniczo-tężcowej adsorbowanej
  3. Jak stosować DT – Szczepionkę błoniczo-tężcową adsorbowaną
  4. Możliwe działania niepożądane
  5. Jak przechowywać DT – Szczepionkę błoniczo-tężcową adsorbowaną
  6. Zawartość opakowania i inne informacje

 1.  Co to jest DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana i w jakim celu się ją stosuje

DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana chroni przed zachorowaniem na dwie choroby: błonicę (dyfteryt) i tężec wywołane przez maczugowce błonicy i laseczki tężca. Substancje czynne szczepionki to toksoid błoniczy i toksoid tężcowy (niezakaźne składniki pochodzące od bakterii). Po podaniu szczepionki organizm dziecka wytwarza przeciwciała chroniące przed zachorowaniem. Szczepionka służy do czynnego uodparniania dzieci przeciw błonicy i tężcowi.

Szczepienie podstawowe

–        dzieci, które nie otrzymały szczepienia podstawowego (tzn. obowiązkowego, składającego się z trzech dawek) przeciwko błonicy i tężcowi. Szczepienie podstawowe szczepionką DT stosuje się u dzieci z przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw krztuścowi.

Szczepienie przypominające

–        dzieci, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego przeciwko błonicy i tężcowi.

Odpowiedni poziom uodpornienia zabezpieczający przed zakażeniem uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich dawek szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, który zawiera informacje na temat tych szczepień.

Szczepionka spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia.

2.        Informacje ważne przed zastosowaniem DT – Szczepionki błoniczo-tężcowej adsorbowanej

Kiedy nie stosować DT – Szczepionki błoniczo-tężcowej adsorbowanej:

–        jeśli dziecko ma uczulenie na toksoid błoniczy i/lub toksoid tężcowy lub na którykolwiek
z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Objawy uczulenia mogą obejmować: swędzącą wysypkę, duszność, obrzęk twarzy oraz języka,

–        jeśli u dziecka występują ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy o tym poinformować lekarza,

–        jeśli u dziecka występują choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby,

–        jeśli u dziecka nastąpiło zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków lub wystąpiły zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu którejkolwiek szczepionki przeciwko błonicy i/lub tężcowi.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia DT – Szczepionką błoniczo-tężcową adsorbowaną, to lekarz powinien ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania DT – Szczepionki błoniczo – tężcowej adsorbowanej należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki, jeśli po poprzedniej dawce szczepionki wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje.

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki.

Ze względów bezpieczeństwa, po szczepieniu należy pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.

Szczepionka zawiera tiomersal jako środek konserwujący, dlatego u szczepionego dziecka mogą wystąpić reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli występowały lub występują znane reakcje alergiczne. Należy również poinformować lekarza, jeśli występowały zaburzenia stanu zdrowia po wcześniejszym podaniu szczepionki.

Inne leki i DT – Szczepionka błoniczo – tężcowa adsorbowana

DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana może być podawana w tym samym czasie z innymi szczepionkami, jeżeli wynika to z Programu Szczepień Ochronnych oraz z immunoglobulinami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Różne szczepionki i immunoglobuliny podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane
w różne miejsca ciała, przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł.

U dzieci poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu odpornościowego) lub u dzieci z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być obniżona. W takich przypadkach lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepień do zakończenia terapii i oznaczeniu poziomu przeciwciał po szczepieniu.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez dziecko obecnie lub ostatnio a także o lekach, które dziecko będzie przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy. Szczepionka jest stosowana tylko u dzieci.

3.    Jak stosować DT – Szczepionkę błoniczo-tężcową adsorbowaną

Szczepionka będzie podana przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie głęboko podskórne.

Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo.

Dawkowanie w szczepieniu podstawowym i przypominającym

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki:

–        pierwsza dawka – dzieci na przełomie 3 i 4 miesiąca życia

–        druga dawka – dzieci w 5 miesiącu życia (6 tygodni po podaniu pierwszej dawki)

–        trzecia dawka – dzieci w 16 – 18 miesiącu życia (11 – 13 miesięcy po podaniu drugiej dawki).

Szczepienie przypominające

Jedna dawka szczepionki w 6 roku życia.

W przypadku braku możliwości wykonania szczepienia w 6 roku życia, szczepionkę należy podać
w 7 roku życia. U dzieci powyżej 7 roku życia należy stosować szczepionkę tężcowo-błoniczą o zmniejszonej zawartości toksoidu błoniczego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki DT – Szczepionki błoniczo-tężcowej adsorbowanej

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ opakowanie jest jednodawkowe.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania DT – Szczepionki błoniczo-tężcowej adsorbowanej

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.        Możliwe działania niepożądane

Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią:

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

–      objawy nadwrażliwości

–      ból głowy, objaw ten zwykle ustępuje po 24 – 48 godzinach

–      zaburzenia żołądkowo – jelitowe

–      odczyn ogólny: nadmierne pocenie się, dreszcze, gorączka, złe samopoczucie. Objawy te zwykle ustępują po 24 – 48 godzinach

–      odczyn miejscowy: zaczerwienienie, obrzęk i/lub ból, swędzenie w miejscu podania. Może pojawić się również swędzący limfatyczny naciek. Tego typu reakcje występują najczęściej u osób wielokrotnie szczepionych. Może również dochodzić do powstania podskórnych guzków – ziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie (1:100 000). Ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin. Objawy te zwykle ustępują po 24 – 48 godzinach.

U niemowląt przedwcześnie urodzonych (w 28 tygodniu ciąży lub wcześniej), w ciągu 2-3 dni po szczepieniu mogą pojawić się dłuższe przerwy między oddechami.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.        Jak przechowywać DT – Szczepionkę błoniczo-tężcową adsorbowaną

Przechowywać w lodówce (2°C – 8°C).

Nie zamrażać, w przypadku zamrożenia szczepionkę zniszczyć.

Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.  Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera DT – Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana

Substancjami czynnymi szczepionki są:

Toksoid tężcowy1                                                                  nie mniej niż 40 j.m.

Toksoid błoniczy1                                                                  nie mniej niż 30 j.m.

adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym                        nie więcej niż 0,7 mg Al 3+

Pozostałe składniki szczepionki to: tiomersal, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda DT- Szczepionka błoniczo-tężcowa adsorbowana i co zawiera opakowanie

Szczepionka jest mleczną, jednorodną zawiesiną o kremowym odcieniu w szklanych ampułkach.
W czasie przechowywania na dnie ampułki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty supernatant (płyn).

Opakowanie zawiera 5 ampułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

Al. Sosnowa 8

30-224 Kraków

Tel.: + 48 12 37 69 200

Fax: + 48 12 37 69 205

e-mail: marketing@biomed.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2013-06-14

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.