Opis produktu:

Tetana®

Tetana, zawiesina do wstrzykiwań
Szczepionka przeciw tężcowi, adsorbowana
Nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ
zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.
– Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
– W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
– Szczepionkę tę przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym.
– Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1. Co to jest szczepionka Tetana i w jakim celu się ją stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Tetana
3. Jak stosować szczepionkę Tetana
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać szczepionkę Tetana
6. Zawartość opakowania i inne informacje
1. Co to jest szczepionka Tetana i w jakim celu się ją stosuje
Tetana jest szczepionką, która chroni przed zachorowaniem na tężec, chorobą wywoływaną przez
laseczki tężca. Substancją czynną szczepionki jest toksoid tężcowy (niezakaźny składnik pochodzący
od bakterii). Po podaniu szczepionki organizm wytwarza przeciwciała chroniące przed
zachorowaniem. Szczepionka służy do czynnego uodparniania dzieci, młodzieży i dorosłych przeciw
tężcowi zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.
Szczepienie podstawowe
– jeśli istnieją przeciwwskazania do stosowania szczepionek skojarzonych, zawierających oprócz
składnika tężcowego, składnik błoniczy lub składnik błoniczy i składnik krztuścowy.
Szczepienie przypominające
– osoby, które otrzymały pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi.
Szczepieniem podstawowym, jak i przypominającym mogą być objęte również kobiety w ciąży,
spodziewające się, że poród może odbywać się w warunkach niehigienicznych.
Szczepienie przeciw tężcowi u osób zranionych
Szczepionka Tetana jest stosowana w profilaktyce przeciwtężcowej u osób z zanieczyszczonymi
ranami, przy dużym prawdopodobieństwie obecności laseczek tężca w ranie.
Jedna dawka szczepionki Tetana nie chroni przed zachorowaniem na tężec. Odpowiedni poziom
uodpornienia, zabezpieczający przed zakażeniem, uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich dawek
szczepienia podstawowego przeciwko tężcowi, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych, który
zawiera informacje na temat tych szczepień. Każda kolejna dawka przypominająca zapewnia
długotrwałą, trwającą około 10 lat, ochronę przed zachorowaniem.
Szczepionka Tetana spełnia wymagania Farmakopei Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO).
Osoby chore na AIDS lub nosiciele wirusa HIV powinni być szczepieni wg standardowego schematu,
a w przypadku zranienia powinni zawsze otrzymać ludzką immunoglobulinę przeciwtężcową
(immunoglobulinę o wysokim mianie przeciwciał przeciwtężcowych), bez względu na ich historię
szczepień przeciw tężcowi.
2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Tetana
Kiedy nie stosować szczepionki Tetana:
− jeśli pacjent ma uczulenie na toksoid tężcowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku (wymienionych w punkcie 6). Objawy uczulenia mogą obejmować: swędzącą wysypkę,
duszność, obrzęk twarzy oraz języka,
− jeśli u pacjenta występują ostre stany chorobowe przebiegające z gorączką. Łagodna infekcja, taka
jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy
o tym poinformować lekarza,
− jeśli u pacjenta występują choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia. W tych przypadkach
szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby,
− jeśli u pacjenta istnieje podejrzenie infekcji (innej niż tężec) w okresie inkubacji,
− jeśli u pacjenta nastąpiło zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka
krwawienia i powstawania siniaków lub wystąpiły zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym
podaniu szczepionki przeciwko tężcowi.
Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania do szczepienia szczepionką Tetana, to lekarz powinien
ocenić ryzyko podania szczepionki w stosunku do ryzyka wystąpienia zakażenia.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania szczepionki Tetana należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką,
jeśli po poprzedniej dawce szczepionki wystąpiły opisane w punkcie 4. działania niepożądane
lub jakiekolwiek inne niepokojące reakcje.
Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu
zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień. Postępowanie takie pozwala
przewidzieć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po podaniu szczepionki.
Ze względów bezpieczeństwa, po szczepieniu należy pozostać 30 minut pod obserwacją lekarza.
W szczepionce obecne są śladowe ilości tiomersalu, dlatego u szczepionej osoby mogą wystąpić
reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli występowały lub występują znane reakcje
alergiczne. Należy również poinformować lekarza, jeśli występowały zaburzenia stanu zdrowia
po wcześniejszym podaniu szczepionki.
Szczepionka Tetana a inne leki
Szczepionka Tetana może być podawana w tym samym czasie z innymi szczepionkami, jeżeli wynika
to z Programu Szczepień Ochronnych oraz z immunoglobulinami, jeżeli zaistnieje taka konieczność.
Różne szczepionki i immunoglobuliny podawane w tym samym czasie powinny być wstrzykiwane
w różne miejsca ciała przy użyciu oddzielnych strzykawek i igieł.
U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu (hamującemu aktywność układu
odpornościowego) lub z niedoborami odporności, odpowiedź na szczepionkę może być obniżona.
W takich przypadkach lekarz może podjąć decyzję o przesunięciu szczepień do zakończenia terapii
i oznaczeniu poziomu przeciwciał po szczepieniu.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Ciąża i karmienie piersią
Szczepionka może być stosowana w okresie ciąży, jeżeli jest takie wskazanie. W takim przypadku
decyzję podejmuje lekarz. Dawkowanie w czasie ciąży opisano w punkcie 3.
Brak danych na temat podawania szczepionki w okresie karmienia piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Szczepionka nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.
3. Jak stosować szczepionkę Tetana
Szczepionka Tetana będzie podana przez lekarza lub pielęgniarkę jako wstrzyknięcie głęboko
podskórne. Szczepionka nigdy nie może być podawana donaczyniowo.
Dawkowanie w szczepieniu podstawowym i przypominającym
Szczepienie podstawowe
Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki:
– dwie dawki szczepionki w odstępie 4-6 tygodni (szczepienie pierwotne)
– trzecia dawka szczepionki po upływie 6-12 miesięcy od podania drugiej dawki (szczepienie
uzupełniające). Dawka ta zapewnia powstanie odporności, która utrzymuje się od 5 do10 lat.
Szczepienie przypominające
Jedna dawka szczepionki 10 lat po ostatnim szczepieniu przeciw tężcowi.
Dawkowanie w przypadku zranienia
W przypadku zranienia lekarz podejmuje decyzję o podaniu szczepionki i sposobie dawkowania.
Szczegółowe informacje znajdują się na końcu ulotki w części „Informacje przeznaczone wyłącznie
dla fachowego personelu medycznego”.
Dawkowanie w czasie ciąży
Kobiety nieszczepione lub z niepełnym szczepieniem podstawowym, które są narażone na urodzenie
dziecka w niehigienicznych warunkach, powinny zostać zaszczepione w drugim trymestrze ciąży.
Kobiety, które otrzymały jedną lub dwie dawki szczepionki przed stwierdzeniem ciąży, powinny
uzupełnić szczepienie w czasie ciąży. Kobiety ciężarne, które były szczepione wcześniej niż 10 lat
temu powinny otrzymać dawkę przypominającą w drugim trymestrze ciąży.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki szczepionki Tetana
Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ opakowanie jest jednodawkowe.
W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.
Przerwanie stosowania szczepionki Tetana
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tej szczepionki należy
zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każda szczepionka, szczepionka ta może powodować działania niepożądane, chociaż nie
u każdego one wystąpią.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
− zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania
siniaków; powiększenie i/lub bolesność węzłów chłonnych
− katar
− objawy uczulenia (w tym pokrzywka, wysypka, np. grudkowa, obrzęk powiek, twarzy, okolicy
podżuchwowej, ust, czoła) do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego włącznie
− ból głowy, zawroty głowy, omdlenie, utrata świadomości
− zespół hipotoniczno-hiporeaktywny, charakteryzujący się bezwładnością lub obniżeniem napięcia
mięśniowego, zaburzeniami zabarwienia skóry (bladość lub sinica), zmniejszoną i osłabioną
reakcją na bodźce zewnętrzne, występujący u dzieci w wieku poniżej 10 lat w ciągu 48 godzin
od zaszczepienia
− zaburzenia układu nerwowego, drżenia
− łzawienie
− pogorszenie słuchu
− obniżenie ciśnienia krwi, bladość
− zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty, suchość w ustach)
− wybroczyny (niewielkie krwawienie podskórne), rumień guzowaty (bolesne, żywoczerwone guzy
umiejscowione najczęściej na przedniej powierzchni podudzi, ustępujące samoistnie)
− ból kończyny, w którą podano szczepionkę, ból ramienia, w które podano szczepionkę, ból stawów
− niewydolność nerek
− obniżona temperatura ciała
− odczyn ogólny: stan podgorączkowy, gorączka, dreszcze, uczucie zimna, nadmierne pocenie się,
osłabienie, złe samopoczucie. Objawy te zwykle ustępują po 24 – 48 godzinach
− odczyn miejscowy: zaczerwienienie, rumień, ból, obrzęk, obrzęk całej kończyny, ograniczenie
ruchomości kończyny, wysypka, świąd, pieczenie, zapalenie, zasinienie, krwiak (prawdopodobnie
na skutek nieprawidłowego wykonania szczepienia), stwardnienie, ocieplenie w okolicy miejsca
podania szczepionki. Może pojawić się również swędzący limfatyczny naciek. Tego typu reakcje
występują najczęściej u osób wielokrotnie szczepionych. Może dochodzić do powstania
podskórnych guzków-ziarniniaków, przekształcających się niekiedy w aseptyczne ropnie
(1:100 000). Ziarniniaki, które nie znikają w okresie 6 tygodni mogą być wynikiem rozwoju
nadwrażliwości na glin.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49
21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić
więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
5. Jak przechowywać szczepionkę Tetana
Przechowywać w pozycji pionowej, w lodówce (2°C – 8°C). Nie zamrażać, w przypadku zamrożenia
szczepionkę zniszczyć.
Szczepionkę należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6. Zawartość opakowania i inne informacje
Co zawiera szczepionka Tetana
Substancją czynną szczepionki jest:
Toksoid tężcowy nie mniej niż 40 j.m.
adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym nie więcej niż 0,7 miligrama Al 3+
Pozostałe składniki to: sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.
Jak wygląda szczepionka Tetana i co zawiera opakowanie
Szczepionka jest mleczną, jednorodną zawiesiną o kremowym odcieniu w szklanych ampułkach.
W czasie przechowywania na dnie ampułki tworzy się biały osad, a ponad nim przezroczysty
supernatant (płyn).
Opakowanie zawiera 1 lub 5 ampułek po 0,5 ml w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
Al. Sosnowa 8
30-224 Kraków
Tel.: +48 12 37 69 200
Fax: +48 12 37 69 205
e-mail: marketing@biomed.pl
Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2015

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.

 

Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia. Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj.