Wstępne rozeznanie rynku na zakup Bioreaktora

Wstępne rozeznanie rynku na zakup Bioreaktora – 1 szt.

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

01-04-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)
01-04-2015 Wstępne rozeznanie rynku