Zapytanie ofertowe – Dostawa (sprzedaż, transport, instalacja i uruchomienie) sterylizatora parowego, zwanego dalej autoklawem

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.

współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dostawa (sprzedaż, transport, instalacja i uruchomienie) sterylizatora parowego, zwanego dalej autoklawem.