Zapytanie ofertowe na dostawę generatora pary czystej „C”

Zapytanie ofertowe na dostawę generatora pary czystej dla zadania modernizacji wraz z przebudową pomieszczeń Wydziału Toksoidów i Zawiesin Bakteryjnych wraz z Laboratorium Technologicznym – Sekcja Technologii Procesowej – 56,80 m2 CBR zlokalizowanego na parterze w budynku „C” Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

16-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17-03-2015 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu oceny ofert
27-02-2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
27-02-2015 Zapytanie ofertowe