Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Odwrócownego mikroskopu kontrastowo – fazowego z kamerą cyfrową – 1 szt.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż Odwrócownego mikroskopu kontrastowo – fazowego z kamerą cyfrową – 1 szt.

w ramach projektu Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

12-11-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
09-10-2015 Specyfikacja wymagań użytkownika urządzenia (URS)
09-10-2015 Zapytanie ofertowe