Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją chłodu i ciepła technologicznego

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z instalacją chłodu i ciepła technologicznego

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

16-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17-03-2015 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu oceny ofert
27-02-2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
27-02-2015 Zapytanie ofertowe