Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji pomiarowej cząstek stałych dla zadania modernizacji wraz z przebudową pomieszczeń

Zapytanie ofertowe na wykonanie  instalacji pomiarowej cząstek stałych dla zadania modernizacji wraz z przebudową pomieszczeń Wydziału Toksoidów i Zawiesin Bakteryjnych wraz z Laboratorium Technologicznym – Sekcja Technologii Procesowej – 56,80 m2 CBR zlokalizowanego na parterze w budynku „C”
Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

 

16-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17-03-2015 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu oceny ofert
06-03-2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
06-03-2015 Zapytanie ofertowe