Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazu ziemnego oraz gazów technicznych

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazu ziemnego oraz gazów
technicznych dla zabudowanych elementów dla zadania nadbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego „K” Instytutu Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna, aleja Sosnowa 8, 30-224 Kraków

w ramach projektu:

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

17-04-2015 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
17-03-2015 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu oceny ofert
09-03-2015 Sprostowanie dotyczące zapytania ofertowego
06-03-2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
06-03-2015 Zapytanie ofertowe