Zapytanie ofertowe na wykonanie nadbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego „K”

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania nadbudowy budynku biurowo-laboratoryjnego „K”

w ramach projektu:

 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

07-11-2014

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  

02-10-2014

Zapytanie ofertowe  

01-10-2014

Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

 27-08-2014

 Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert  

06-08-2014

Zapytanie ofertowe