Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w budynku „K”

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych w budynku „K”

w ramach projektu Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

10-08-2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
10-08-2015 Zapytanie ofertowe