Zapytanie ofertowe na zakup mikroskopu optycznego z aparatem fotograficznym – 2 szt

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu mikroskopu optycznego z aparatem fotograficznym – 2 szt. 

w ramach projektu:

 Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED S.A.
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup mikroskopu optycznego

 

Treść zapytania: