Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – dostawa sterylizatora parowego

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszej oferty na dostawę (sprzedaż, transport, instalacja i uruchomienie) steryzlizatora parowego

w ramach projektu:

„Utworzenie Centrum Badawczo -Rozwojowego Produktów Biotechnologicznych w IBSS BIOMED” 
współfinansowanego ze środków publicznych w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007 – 2013.